Andrzej Hałasiewicz
RURBAN Wieś-Miasto-Region

dr Andrzej Hałasiewicz – socjolog wsi i ekonomista łączący teorię z praktyką. Wieloletni pracownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. Realizator wielu projektów badawczych, między innymi, finansowanych przez Unię Europejską i Fundusz “Know How”. Organizował Departament Pomocy przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (obecnie MRiRW), koordynował, między innymi, przygotowanie Spójnej strategii strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (1999) oraz programu SAPARD. W latach 1999-2005 kierował Programem aktywizacji obszarów wiejskich, wdrażanym przez rząd RP i Bank Światowy. Zastępca dyrektora (2005-2011) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA odpowiedzialny, między innymi, za wdrażanie programu LEADER+ w Polsce. Koordynator Krajowego Programu Rozwoju Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będącego narzędziem koordynacji polityki państwa wobec obszarów wiejskich na lata 2007-2015. Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2011-2013. Stały Przedstawiciel Polski przy FAO w latach 2014-2016; w latach 2015-2016 Członek Rady Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego w Rzymie. W latach 2015-2017 członek Komitetu Programowego FAO. Od sierpnia 2017 r. do grudnia 2018 kierował zespołem ekspertów projektu Technical Assistance for Capacity Building and Support to the Preparation of a Regulatory Impact Assessment (RIA) for Decoupled Agricultural Support realizowanym dla ministerstwa rolnictwa w Ankarze. W ramach RURBAN Wieś-Miasto-Region zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich i relacjami wieś-miasto. Inne obszary aktywności to Smart Villages i system transferu wiedzy w rolnictwie i na wsi.

Dr Andrzej Hałasiewicz – rural sociologist and economist combining theory and practice. A long-time employee of the Department of Rural Sociology at the Institute of Sociology of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Implementer of many research projects, among others, financed by the European Union and the Know How Fund. He organised the Department of Pre-Accession Assistance and Structural Funds of the Ministry of Agriculture and Food Economy (currently Ministry of Agriculture and Rural Development), coordinated, among other things, the preparation of a Coherent strategy for structural development of rural areas and agriculture (1999) and the SAPARD program. In the years 1999-2005 he managed the Rural Development Program, implemented by the World Bank. Deputy director (2005-2011) of the Foundation of Assistance Programs for Agriculture FAPA responsible, inter alia, for the implementation of the LEADER + program in Poland. Coordinator of the National Rural Development Program in the Ministry of Agriculture and Rural Development which is an instrument of coordinating the state policy towards rural areas for the years 2007-2015. Expert and advisor of the President at the Chancellery of the President of the Republic of Poland in 2011-2013. Permanent Representative of Poland to the FAO in 2014-2016; in 2015-2016 Member of the Governing Board of the World Food Program in Rome. In the years 2015-2017 a member of the FAO Program Committee. 2017 – 2018, he had been managing a team of experts of the Technical Assistance for Capacity Building and Support for Regulatory Impact Assessment (RIA) project for Decoupled Agricultural Support implemented for the Ministry of Agriculture in Ankara (Turkey). During his professional activities in the implementation of many projects and ventures, he cooperated with different agricultural sectors and very much focused on fruit and apple production and marketing. Dr Halasiewicz has very good understanding of and practical experiences in food marketing and promotion. He has a deep knowledge on apple domestic and international market.

Skip to content