Mówcy oees 2022

Olena Zaverukha
Założyciel & CFO F1 Family Holding

*** ENGLISH BELOW ***

Współzałożyciel i CFO F1 FAMILY HOLDING – Międzynarodowej europejskiej grupy firm, działającej od 2017 roku. Pracuje w 9 branżach: budownictwo i remonty, rekrutacja, logistyka, eksport, przetargi ONZ i NATO, e-commerce, inwestycje, fintech oraz fundacja charytatywna. Pani Olena przeprowadziła się do Polski z Ukrainy w 2015 roku. Razem z mężem w 2017 roku założyła firmę, która najpierw zajmowała się wyłącznie budową w krajach UE. Od lipca 2019 roku Olena Zaverukha jest założycielem i prezesem fundacji charytatywnej “Fundacja FENIX”, która teraz aktywnie pomaga Siłom Zbrojnym i mieszkańcom Ukrainy w związku z wojną. We wrześniu 2019 r. założyła działalność gospodarczą – firmę “Sky Capital Olena Zaverukha”. Spółka zajmuje się budową na terenie UE. W październiku 2019 pojawiła się logistyczna spółka “Happy Tacho Sp. z o.o.”, w której Pani Olena jest prezesem zarządu. Pomysł zjednoczenia wszystkich firm pojawił się w 2021 roku. Teraz holding ma ponad 15 firm, 9 branż i ponad 200 pracowników. Holding również rozwija się kilka fintech projektów. Od września 2022 r. Olena Zaverukha jest Wiceprezesem United Blockchain Association w Polsce. Życiowe credo: “Właściwych ludzi Bóg daje we właściwym czasie”

Co-founder and CFO of F1 FAMILY HOLDING – an international European group of companies operating since 2017. Works in 9 industries: construction and renovation, recruitment, logistics, export, UN and NATO tenders, e-commerce, investment, fintech and charity. Mrs Zaverukha moved to Poland from Ukraine in 2015. Together with her husband, in 2017, she founded a company that worked only in the construction sphere in EU countries. Since July 2019, Olena Zaverukha is the founder and president of the charitable foundation “Fundacja FENIX”, which now actively helps the Armed Forces and the people of Ukraine due to the war. In September 2019, she founded another business – the company “Sky Capital Olena Zaverukha”. The company is engaged in renovation and construction in the EU. The logistics company LLC “Happy Tacho” was founded in 2019, in which Mrs Zaverukha is the President of the management board. The idea to unite all companies appeared in 2021. Now the holding has 15+ companies, 9 industries and over 200 employees. F1 Family Holding is also developing several fintech projects. From September 2022, Olena Zaverukha is the Vice President of the United Blockchain Association in Poland. Life credo: “God gives the right people at the right time”

Skip to content