Mówcy oees 2022

prof. dr hab. Iwona Wagner
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą i rozwiązaniami opartymi o przyrodę, zagospodarowaniem wód opadowych i adaptacją miast do zmian klimatu. Brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących tych zagadnień, między innymi: SWITCH –projektu europejskiego zajmującego się zrównoważonym zagospodarowaniem wód opadowych w mieście, LIFE EH-REK – zajmującego się opracowaniem i wdrożeniem metod rekultywacji małych zbiorników rekreacyjnych w Łodzi, LIFE-RADOMKLIMA – przystosowującego przestrzeń Radomia do zmian klimatu poprzez zastosowanie elementów otwartej wody i zieleni. Brała udział w projektach opracowujących plany adaptacji miast do zmian klimatu – 44MPA i CLIMCITIES. Od roku 2020 jest Sekretarzem interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, monografii i rozdziałów podręcznikowych oraz wystąpień konferencyjnych w tym obszarze.

Skip to content