Mówcy oees 2022

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek
Politechnika Warszawska

Architektka, urbanistka, naukowiec i nauczyciel akademicki – łączy badania naukowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej z twórczością w zakresie urbanistyki i planowania. Kieruje Katedrą Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; jest również prodziekanem Wydziału ds. Nauki i Rozwoju oraz przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW. Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (2011-2018), wielu komitetów naukowych i zespołów eksperckich, komisji konkursowych. Główny projektant kilkudziesięciu planów miejscowych i kilku studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, współautorka ponad 200 opracowań urbanistycznych, w tym prac koncepcyjnych i konkursów, z których kilka zostało nagrodzonych. Zajmuje się różnymi aspektami rozwoju współczesnego miasta, w tym zagadnieniami zieleni miejskiej oraz gospodarki wodnej w mieście. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii, z których część poświęcono roli architektury i urbanistyki w zintegrowanym gospodarowaniu wodami. Laureatka m.in. nagrody Ministra Infrastruktury za publikację w dziedzinie architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego urbanistyki, Srebrnego Krzyża Zasługi i Medalu KEN.

Skip to content