Rada Programowa

Robert Piaskowski
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

Manager i animator kultury, pedagog, muzyk. Studiował polonistykę, socjologię, nauki społeczne, a także dyplomację kulturalną na Uniwersytetach: Jagiellońskim, University of Provence Aix-Marseille i w Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnorodnych sektorach kultury, początkowo jako działacz organizacji pozarządowych (współzałożyciel Stowarzyszenia Pro Musica Mundi czy Fundacji Miasto Literatury). Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Willa Decjusza, stowarzyszenia Forum Kraków, Członkiem Rady Konsultacyjnej Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza; od 2004 r. związany z biurem Kraków 2000, które przekształciło się w Krakowskie Biuro Festiwalowe. Pełni w nim funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych. Prowadzi projekty międzynarodowe KBF i miasta, projekty integrujące działania podmiotów zaangażowanych w kulturę, rozwija kluczowe projekty literackie, muzyczne, filmowe. Realizuje politykę programową ważnych krakowskich festiwali muzycznych: Misteria Paschalia, Opera Rara, Festiwal Muzyki Filmowej, Sacrum Profanum, Wianki – Święto Muzyki, Sylwester w Krakowie, cykl ICE Classic. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, jednego z najwyżej cenionych w świecie wydarzeń tej branży. W obszarze filmowym opiekuje się zespołem Krakow Film Commission i koordynuje program Filmowy Kraków; w dziedzinie literatury prowadził proces ubiegania się Krakowa o tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie Literatury, a obecnie realizuje program Kraków Miasto Literatury, m.in. program edukacji literackiej, program wsparcia dla wydawców i księgarni, festiwale: Miłosza oraz Conrada program ICORN, w ramach którego Kraków udziela schronienia prześladowanym pisarzom. Był jednym z pomysłodawców połączenia bibliotek miejskich w jedną sieć Biblioteka Kraków, obecnie współtworzy koncepcję funkcjonalną i programową Centrum Literatury i Języka pn. Planeta Lem. Jako członek Konwentu ds. strategii rozwoju kultury dla Krakowa, brał udział w przygotowaniu Programu Rozwoju Kultury Krakowa do 2030 r. W obszarze zarządzania dziedzictwem był reprezentantem Krakowa w międzyresortowym zespole Ministra Kultury przygotowującym 41. Sesję Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO w Krakowie; realizował kongres miast kreatywnych UNESCO Krakowice. Creative Crossroads, a obecnie jest członkiem zespołu Prezydenta Krakowa ds. organizacji kongresu Organization of World Heritage Cities (OWHC). Reprezentuje Kraków w relacjach z siecią Miast Festiwalowych Świata (Festival Cities Network), skupiającej Montreal, Kraków, Edynburg, Adelajdę i Singapur. Jest członkiem zespołu doradczego Instytutu Strategii Kultury Miasta Lwowa. Uzyskał prestiżowe stypendium Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki (Social Change through Arts) realizowanych przez Fundację Meridian. Za zasługi na rzecz promocji kultury francuskiej uzyskał tytuł Kawalera Orderu Sztuki i Literatury nadany przez Ministra Kultury i Środków Przekazu Republiki Francji (2013). Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Jako ekspert jest zapraszany na krajowe i międzynarodowe konferencje.

Robert Piaskowski, cultural manager and animator, educator, musician. He gained his professional experience in various cultural sectors, initially as an NGO activist. Associated with the Krakow 2000 office, which was transformed into the Krakow Festival Office. Currently the Plenipotentiary for Culture of the Mayor of the City of Krakow. He was responsible for the most important international festivals in Krakow, including Misteria Paschalia, Opera Rara (early music), Sacrum Profanum (contemporary music), Wianki – Celebration of Music, New Year’s Eve in Krakow (popular music), ICE Classic series (classical music), Conrad Festival and Miłosz Festival (literature). He was also responsible for the film policy of Krakow, supervising the activities of the Krakow Film Commission and the implementation of the Krakow Film Programme. He is the artistic director and co-founder of the FMF – Krakow Film Music Festival. As a member of the Convention for the Cultural Development Strategy for Krakow, he took part in the preparation of the Programme for the Development of Culture in Krakow until 2030. In the area of heritage management, he was a representative of Krakow in the interdepartmental team of the Minister of Culture, preparing the 41st Session of the UNESCO World Heritage Committee in Krakow; he was also involved in the “Krakowice. Creative Crossroads” congress of creative cities, as well as the 15th World Congress of the Organization of World Heritage Cities (OWHC). He represents Krakow in relations with the OWHC and with the Festival Cities Network, bringing together Montreal, Krakow, Edinburgh, Adelaide, Singapore and UNESCO. From January 2019, he was first an advisor to the Mayor of the City of Krakow for cooperation with international organisations in the field of cultural heritage of Krakow, and as of June 2019, the Plenipotentiary for Culture of the Mayor of the City of Krakow. He is a lecturer at the Jagiellonian University, the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, and the WSB University in Gdynia. As an expert, he is invited to national and international conferences.

Skip to content