Mówcy oees 2022

prof. dr hab. Wojciech Paprocki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wojciech Paprocki posiada od 2005 r. tytuł profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Pracuje nieprzerwanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od 15 lipca 1979 r. jako nauczyciel akademicki. W tej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora (w 1985 r.) oraz doktora habilitowanego (w 1989 r.). Od 1 lutego 2019 r. zajmuje stanowisko dyrektora Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności. Jest autorem i współautorem oraz redaktorem i współredaktorem licznych monografii naukowych i artykułów naukowych, a także materiałów o charakterze eksperckim oraz popularnonaukowym. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i teorii ekonomii, w obszarze badań poświęconych wdrażaniu technologii cyfrowych, a także kształtowania gospodarki dążącej do zerowego bilansu emisji gazów cieplarnianych. Współpracuje z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych uczestnicząc w projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. O 1988 r. aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym, pełniąc funkcje w zarządach i radach nadzorczych, zarządczych i doradczych w wielu podmiotach w kraju i za granicą.

Skip to content