Mówcy oees 2022

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Urodzony 18 marca 1961 roku. W 1992 r. uzyskał tytuł doktora inżyniera na Politechnice Warszawskiej, a w roku 2005 stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych. W 2016 r. uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. Kierował Zakładem Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW, a następnie Instytutem Inżynierii Środowiska. Obecnie pełni funkcje Prorektora ds. Nauki na SGGW. Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. inż. Tomasza Okruszko koncentrują się wokół zagadnień hydrologii i gospodarki wodnej. Zagadnienia hydrologiczne dotyczą głównie roli czynnika wodnego w ochronie lub restytucji mokradeł, natomiast w gospodarce wodnej bada możliwość wykorzystania modeli hydrologicznych w planowaniu wodno-gospodarczym. Jest autorem lub współautorem ponad 164 prac naukowych, w tym 64 indeksowanych w bazie Web of Science. Był promotorem 7 prac doktorskich. Prowadził 4 projekty ramowe UE jako lider zespołu polskiego, 9 grantów NCN (KBN) jako kierownik lub główny wykonawca, 3 projekty Norweskiego Mechanizmu Finansowego jako koordynator lub kierownik zespołu. Obecnie kieruje zespołem polskim w dwóch projektach Horyzont Europa. Przewodniczy Komitetowi Gospodarki Wodnej PAN. Pełni obowiązki członka rady naukowej IMGiW PiB. Jest członkiem Zespołu Doradczego przy Prezesie PAN w sprawie kryzysu klimatycznego.

Skip to content