Mówcy oees 2022

Katarzyna Łażewska-Hrycko
Główny Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z Państwową Inspekcją Pracy związana od 2000 r. Po odbyciu aplikacji inspektorskiej i złożeniu egzaminu inspektorskiego w 2001 r. pracowała w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku. W kwietniu 2016 r. związała się zawodowo z Radą Dialogu Społecznego, gdzie objęła stanowisko Dyrektora Biura Rady. 10 lutego 2021 r. powołana przez Marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. W ramach pracy zawodowej koncentruje się na obszarach prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Współpracuje z organizacjami związków zawodowych i pracodawców oraz z partnerami instytucjonalnymi na forum regionalnym i krajowym. Specjalizuje się w czasie pracy i wynagrodzeniach. Nadzorowała rejestrację zakładowych układów zbiorowych pracy oraz działań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Współpracuje z Kancelarią Prezydenta RP, Sejmem, Senatem i Radą Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Wieloletni wykładowca na konferencjach i szkoleniach w ramach promowania prawnej ochrony pracy.

Skip to content