Mówcy oees 2022

Norbert Kusiak
Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Zawodowo związany z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych (OPZZ), reprezentatywną centralą związkową wchodzącą w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS), która stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Jako dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych koordynuje w OPZZ problematykę finansów publicznych, polityki fiskalnej, wynagrodzeń i statystyki publicznej. Odpowiada także za tematykę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).

Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu doradczego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w tym Grup roboczych ds. relacji z osobami świadczącymi pracę i ds. rozwoju raportowania niefinansowego. W pracy związkowej uczestniczył w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, obecnie jest członkiem i ekspertem Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, działających w ramach Rady Dialogu Społecznego. Wspiera i szkoli członków związków zawodowych w zakresie problematyki ekonomicznej, a także w działaniach na rzecz godnej pracy i uczciwej globalizacji, propagując wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, CSR, raportowania ESG, partycypacji pracowniczej oraz praw człowieka w miejscu pracy. Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Civitas „Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG”. Przez większość pracy zawodowej zaangażowany w budowanie i prowadzenie instytucjonalnego dialogu społecznego w Polsce oraz rozwiązywanie konfliktów społecznych na szczeblu krajowym, branżowym i przedsiębiorstw. W swojej aktywności koncentruje się na roli związków zawodowych w budowaniu nowoczesnego, demokratycznego państwa prawnego. Propaguje znaczenie organizacji związkowych we wcielaniu w życie standardów etycznych w miejscu pracy i idei demokracji pracowniczej, zachęcając biznes do pozbawionej uprzedzeń komunikacji i współpracy z przedstawicielami pracowników. Autor wielu publikacji, raportów, opinii i artykułów.

Ukończył studia magisterskie w zakresie politologii i nauk społecznych ze specjalizacją ekonomiczno-administracyjną a następnie studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Doskonalił również swoją wiedzę na kursach dotyczących raportowania społecznego i ESG, zarządzania różnorodnością w miejscu pracy i mediacji. Złożył przed komisją powołaną przez ministra Skarbu Państwa egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa a następnie reprezentował jego interesy jako członek rad nadzorczych przedsiębiorstw.

Skip to content