Mówcy oees 2022

prof. dr hab. Anna Januchta-Szostak
Politechnika Poznańska

Naukowiec i nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, członek Rady Uczelni. Ekspert w zakresie adaptacji miast do zmiany klimatu, planowania błękitno-zielonej infrastruktury i zagospodarowania dolin rzecznych oraz zintegrowanej gospodarki wodnej. Jest członkiem m.in. Interdyscyplinarnego Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN, Rady Klimatycznej UN Global Compact Network Poland, zespołu ekspertów WaterLab Open Eyes Economy (OEE) i Retencja,pl, a także Komitetu Klimatologii, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza PAN w Poznaniu. Lokalnie współpracuje z miastem Poznań w zakresie zagospodarowania doliny Warty, rozwiązań bliskich przyrodzie i poprawy jakości środowiska oraz strategii gospodarowania wodami opadowymi. Jest członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Środowiska i Klimatu przy Prezydencie Poznania. Laureatka m.in. nagrody Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie urbanistyki i Medalu KEN, autorka ponad 130 publikacji naukowych.

Skip to content