Mówcy oees 2023

dr Andrzej Hałasiewicz
RURBAN Wieś-Miasto-Region; Członek Rady Programowej OEES

dr Andrzej Hałasiewicz – socjolog wsi i ekonomista łączący teorię z praktyką. Wieloletni pracownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. Realizator wielu projektów badawczych, między innymi, finansowanych przez Unię Europejską i Fundusz “Know How”. Organizował Departament Pomocy przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (obecnie MRiRW), koordynował, między innymi, przygotowanie Spójnej strategii strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (1999) oraz programu SAPARD. W latach 1999-2005 kierował Programem aktywizacji obszarów wiejskich, wdrażanym przez rząd RP i Bank Światowy. Zastępca dyrektora (2005-2011) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA odpowiedzialny, między innymi, za wdrażanie programu LEADER+ w Polsce. Koordynator Krajowego Programu Rozwoju Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będącego narzędziem koordynacji polityki państwa wobec obszarów wiejskich na lata 2007-2015. Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2011-2013. Stały Przedstawiciel Polski przy FAO w latach 2014-2016; w latach 2015-2016 Członek Rady Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego w Rzymie. W latach 2015-2017 członek Komitetu Programowego FAO. Od sierpnia 2017 r. do grudnia 2018 kierował zespołem ekspertów projektu Technical Assistance for Capacity Building and Support to the Preparation of a Regulatory Impact Assessment (RIA) for Decoupled Agricultural Support realizowanym dla ministerstwa rolnictwa w Ankarze. W ramach RURBAN Wieś-Miasto-Region zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich i relacjami wieś-miasto. Inne obszary aktywności to Smart Villages i system transferu wiedzy w rolnictwie i na wsi.

Skip to content